Meklēšana

Ja jūs esat reģistrējies kā Radurakstu sistēmas lietotājs, uzklikšķinot uz Saturs, tiks piedāvāta izvēlne:

 • Datu bāze
 • Virtuālais arhīvs

 • INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA VIRTUĀLAJĀ ARHĪVĀ

  • Baznīcu grāmatas
  • Dvēseļu revīzijas
  • Mājas grāmatas
  • Tautas skaitīšana

  • Uzklikšķinot uz Baznīcu grāmatas, tiks piedāvāts izvēlēties konfesiju:

   • Baptisti
   • Ev. lut.
   • Mozus ticīgie
   • Pareizticīgie
   • Reformāti
   • Romas katoļi
   • Uniāti
   • Vecticībnieki

Uzklikšķinot uz izvēlētās konfesijas apzīmējuma, atvērsies šīs konfesijas draudžu piedāvājums alfabētiskā izkārtojumā, bet izvēloties draudzi un uzklikšķinot uz tās, atvērsies pieejamie reģistri hronoloģiskā secībā (Ev. lut. pieejama dubultizvēle: Draudzes un Apdzīvotas vietas. Izvēloties zināmo apdzīvoto vietu, parādīsies attiecīgās draudzes vai draudžu piedāvājums).

Aiz gadiem norādīts esošo/pieejamo reģistru veids:

 • Dz – dzimušo un kristīto reģistrs
 • L – laulāto reģistrs
 • M – mirušo reģistrs
 • Cf – konfirmēto jeb iesvētīto reģistrs
 • Cm – dievgaldnieku reģistrs
 • DS – draudzes locekļu saraksts

Aiz reģistra apzīmējuma iekavās lietotie burti (l) un (v) norāda konkrēto draudzi pēc nacionālās pazīmes, respektīvi – latviešu (l) vai vācu (v).

Piemēram,
1776–1833 Dz,L,M (v) nozīmē, ka vienā baznīcas grāmatā apkopoti 1776.–1833. gada vācu draudzes dzimušo, laulāto un mirušo reģistri.

1892 M (l,v) nozīmē, ka vienā baznīcas grāmatā apkopoti 1892. gada latviešu un vācu draudzes mirušo reģistri.

Uzklikšķinot uz Dvēseļu revīzijas vai Tautas skaitīšana, atvērsies apdzīvoto vietu alfabētisks saraksts, kurā jūs sameklēsiet vajadzīgo. Uzklikšķinot uz Mājas grāmatas, atvērsies Rīgas pilsētas mājas grāmatu alfabētiskais saraksts pēc ielām.

Uzklikšķinot uz virsraksta sarakstā, atvērsies digitalizēto attēlu pārlūkošanas lapa. Uzklikšķinot uz rādītājbultiņas augšējā labajā stūrī,iespējams aplūkot konkrētu lapu (izvēle no kreisās puses uz labo: iepriekšējais, nākamais). Numuru lauks atļaus nekavējoties atvērt jebkuru vēlamo attēlu – numuru lauks norāda kadra numuru, vēlamās lapas numurs būs par pāris vienībām lielāks.

Kā pētīt dokumentu?

Vispirms atveras laps kopskats. Uzklikšķinot uz tā, atveras attēls lapas oriģinālizmērā. Ar datorpeles palīdzību (spiežot kreiso taustiņu) attēla oriģinālizmēru iespējams pārvietot jebkurā virzienā. Divreiz uzklikšķinot uz attēla, tas atkal parādīsies kopskatā. Pārejot uz citu lapu, tās attēls atvērsies tādā pašā izmērā kā iepriekšējais - ja iepriekšējais attēls bija pielāgots loga izmēram, tad nākamais attēls automātiski pielāgosies tam, bet, ja iepriekšējais attēls tika skatīts tā oriģinālajā izmērā, tad tas saglabāsies.

Tā kā „Raduraksti“ ir digitalizēti rokrakstu attēli, meklēšanu iespējams veikt tikai lasot ierakstus.

INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA DATU BĀZĒ

Informācija ir tabulas veidā, sakārtota alfabētiskā secībā pēc uzvārda un sadalīta pa lapām. Informācijas kopējais lapu skaits redzams tabulas beigās iekavās (10250). Parādoties visai tabulai vai tikai daļai, šis skaitlis mainīsies. Lai parādītu konkrētu lapu, ar peli klikšķiniet tekstlodziņā tabulas apakšā, kur ir cipars „1”, ievadiet lapas numuru un nospiediet taustiņu „Enter”. Lai parādītu nākošo vai iepriekšējo lapu, izmantojiet bultiņas, ar peli klikšķinot uz tām.

Ekrānā virs tabulas atrodas logs „Meklēšanas kritērijs”, kas sastāv no 3 daļām:

 • meklēšanas kritēriju izvēles (uzvārds vai vārds, vai tml.), ko izvēlas, klikšķinot ar peli uz vertikālās bultiņas blakus izvēles laukam ;
 • lodziņa ar simboliem (=, <, >, ~) izvēlei, kas palīdz izvēlēties dzimšanas datu robežas, kurās veicama meklēšana. Zīmes (<) un (>) izmanto, meklējot dzimušos pēc vai pirms konkrētā gada. Datuma formāts: gads-mēnesis-diena, piemēram, 1906-10-20(1906. gada 20. oktobris);
 • tukša lodziņa, kurā jāievada kritērijam atbilstoša informācija (meklējamais uzvārds vai vārds, vai tml.). Pēc meklējamā uzvārda (vārda u.tml.) ierakstīšanas lodziņā, nospiežam uz pogas "Ievadīt", bet pēc tam uz pogas "Meklēt".